Generalforsamling for Å-Center Syds Venner onsdag, den 4. marts 2020

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om foreningens virke i det forløbne år
4. Forelæggelse og godkendelse af revideret årsrapport
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter hertil
På valg:
Preben Holm
Bo Trelborg
Dorthe Gammelgaard Jensen
Paw Nydag Nielsen
Bente Jessen (suppleant)
7. Valg af revisor og suppleant hertil
8. Eventuelt

Referat:

Ad 1
Bestyrelsen foreslog Hans Laurids Pedersen som dirigent for generalforsamling. Der var ikke andre forslag. Hans Laurids Pedersen blev valgt.

Ad 2
Kirsten Christiansen blev valgt til referent.

Ad 3
Formanden Preben Holm aflagde beretning om, hvad foreningen havde beskæftiget sig med i det foreløbne år. Der var ingen spørgsmål til beretningen. Beretningen blev understøttet af en PowerPoint præsentation med billeder af alle de arrangementer som Venneforeningen har været en del af. Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 4
Kasserer Kirsten Christiansen gennemgik det reviderede regnskab, og gjorde rede for, hvorfor der i året 2019 har været et underskud. Et underskud der er opstået fordi, vi nu har færdiggjort bålhytten, og derved er der brugt de sponsorater som vi fik i indtægt 2017/18. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad 5
Fra bestyrelsens side blev der stillet forslag om, at der blev ændret i vedtægternes § 7 og § 9.
Bestyrelsen ønsker § 7, 2. afsnit ændret, således at der fremover står ..... indkaldelse sker ved skriftlig henvendelse til medlemmer og ved opslag på foreningens hjemmeside og Facebook side - altså teksten annoncering udgår.
Bestyrelsen ønsker § 9 ændret således, at der fremover står ...... 7 medlemmer, hvor 2 medlemmer vælges ..... - altså "mindst" udgår.
Der var ingen kommentarer hertil, hvorfor ændringerne blev vedtaget.

Ad 6
Preben Holm, Bo Trelborg og Dorthe Gammelgaard Jensen blev genvalgt. Paw Nydag Nielsen - brugerrepræsentant blev genvalgt. Bente Jessen modtog genvalg som suppleant.
Det blev fra Å-Center Syd meddelt, at den tilforordnet for brugerrepræsentanterne fremover bliver Kirsten Høeg-Jensen.

Ad 7
Hans Laurids Pedersen blev foreslået som revisor og Hanne Gade blev foreslået som suppleant. Begge blev valgt.

Ad 8
Der blev fra en borger givet udtryk for, at man godt kunne tænke sig at der blev arrangeret noget folkedan engang. Vi vil i bestyrelsen medtage dette, som en evt. mulighed i forbindelse med aktivitetsdagen.
Der blev spurgt om der var krav til, hvor gammel/ung man kunne være for at være frivillig. Svaret hertil var, at man gerne måtte være under 18 år, men så skulle an have følgeskab med en over 18 år.

Preben takkede Birgitte Bollerup for hendes deltagelse og gode samarbejde i Venneforeningen, og bød Kirsten Høeg-Jensen velkommen. Preben takkede også Å-Center Syd, både ledelse og personale for et godt samarbejde.

Charlotte Svarrer takkede Venneforeningen for samarbejdet, og alt vi indtil nu har gjort sammen.

Dagsorden udtømt
Ref. Kirsten

Dirigent
Hans Laurids Pedersen

Bestyrelsen siger tusind tak for fint indslag fra All Stars - som altid er meget festligt, og tak til gymnastikholdet for en fin opvisning.

Bestyrelsen siger tusind tak til Me-Tri og personale for fin forplejning både kaffe og aftensmad.