Referat fra bestyrelsesmøde den 10. juni 2020

Indholdsfortegnelse:

1. Orientering om status ved Å-Center Syd i forbindelse med Corona nedlukning/åbning igen. Charlotte giver en status og vi får en drøftelse af hvad vi som Venner må og kan gøre for borgerne nu
Bostøtte har været lukket ned, så den vejledning borgerne har fået har været telefonisk. Der har ligeledes været lukket ned for besøg på bostederne.

Generelt har alle klaret det godt, selvom målgruppen har taklet det lidt forskelligt.

De fleste medarbejdere har været sendt hjem, men på Me-Tri har der været få på arbejde, for at gøre bestilte opgaver færdige.

Nu er Å-Center Syd ved at åbne langsomt op. Borgere - der hjemme begyndte i sidste uge - og må møde ind man-ons og fredag fra 9-14 (fredag kl. 13), mens borgere på bostederne starter op i næste uge på tirsdage og torsdage.

Det er en meget anderledes hverdag, hvor de planlagte aktiviteter er aflyst, svarende til lignende aktiviteter i resten af samfundet.
Charlotte kan endnu ikke sige, om alle aktiviteter i 2020 aflyses, eller afvikles under andre rammer og retningslinjer.

Borgere på bosteder må gerne få besøg, dog efter aftale med lederen og ude på terrassen. Det næste der kommer, er nok besøg af nogle få udvalgte inde i lejlighederne. Borgerne på bostederne må også gå ned og handle, og der mødes med andre.

Der må gerne afvikles arrangementer for borgerne i Å-Center Syd, men uden for Å-Center Syds matrikel og under samme retningslinjer, som er besluttet i Å-Center Syd for eksempel i forhold til afstand på 2 meter osv.

Aktuelt kunne Å-Center Syd godt tænke sig hjælp til haverne, petanguebane og andre praktiske gøremål.

De uvisiterede cafeér er endnu ikke åbne, men det er på dagsordene i forhold til, hvordan de kan åbnes. De uvisiterede cafeér inde på bostederne kan ikke genåbnes på grund af besøgsrestriktioner.

Der er lange udsigter til at lave en stor genåbningsfest for alle. Skal vi gøre noget sammen, skal det nok være noget i det små med få personer af gangen.
Hvilke aktiviteter kan så være aktuelle?

"Gå ven", petanquebane, havearbejde, en kop kaffe (udenfor), besøgsven, motionsven. Det kan godt være en grill aften (måske i samarbejde med Solgården - lille antal) på blåpladsen med få deltagere fra Engdraget, samt evt. fællessang eller gymnastik uden for matriklen for små grupper af gangen.

Opsamling:

 • På nuværende tidspunkt er det muligt at gå videre med et lille kaffearrangement i samarbejde med Solgården i bålhytten på Engdraget
 • Hvis lignende arrangement skal afvikles ved Langagerparken, skal Charlotte have "grønt lys" fra ledelsen
 • Venneforeningen kan godt arbejde videre med klargøring af haven på Skovbrynet og på pentanquebanen - uden for åbningstiden og igen med få borgere af gangen. Preben tager bolden vedr. hjælp til have og pentanquebane.
 • Arbejde videre med at opsøge, om der er frivillige/medlemmer og borgere, der har lyst til en besøgsvenneordning eller motionsvens ordning. Kirsten følger op med Pia R. i forhold til et par frivillige "gå venner" til Langagerparken, hvor personalet følger beboerne ud til fortovskanten på aftalte tidspunkter og tager i mod dem igen og følger ind
 • Male bålhytten på Engdraget med enten nogle få borgere eller "grønt hold". Bo og Erik prøver at samle et hold til at male bålhytten.

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

3. Opfølgning på generalforsamling den 4. marts 2020
Igen en meget festlig generalforsamling.

Hvordan får vi flere medlemmer med - hvad kan venneforeningen gøre, hvad kan Å-Center Syd gøre - er en fredag en bedre dag? Der arbejdes videre med overvejelserne i forbindelse med planlægning af næste generalforsamling.

Konstituering efter generalforsamlingen:​

 • Kirsten fortsætter som kassere
 • Preben fortsætter som formand
 • DG forsætter som næstformand
 • Erik og Bo forsætter som bestyrelsesmedlemmer
 • Kirsten Høeg-Jensen, tilforordnet for brugerrepræsentanterne
 • Elsebeth og Paw, som brugerrepræsentanter
 • Bente Jessen som suppleant

4. Status for medlemsskaber
Preben og Kirsten møder op udenfor Me-Tri og uden for Skovbrynet efter aftale med Charlotte, så borgere der er medlemmer kan komme og betale. Der udfærdiges et opslag over mulige betalingsmuligheder.

5. Strategi for rekruttering af flere frivillige, hvilke tiltag skal vi forsøge at igangsætte her i 2020
Der udarbejdes et nyhedsbrev/genåbningsbrev med konkrete mulige tilgag til frivilligbanken, samt til ophæng i Brugs m.m. Dorthe og Preben laver et forslag hertil

6. Hvilke aktiviteter skal vi forsøge at igangsætte i 2020
Stauning Jazz Festival - Aflyst

7. Løvfaldsmarch?
Aflyst

8. Danmark Dejligst?
Aflyst

9. Julestue?
Afventer

10. juleafslutning?
Afventer

11. Hvad gør vi med de aflyste arrangementer på DHE og Solgården
2020 springes over - og så genoptager vi planlægning og afvikling i 2021

Preben og Kirsten H. genoptager dialogen med Solgården i forhold til rammerne for det kommende samarbejde - hvad kan lade sig gøre, hvordan holder vi fast i det gode samarbejde.

Fastlæggelse af møder i 2. halvår 2020
19. august 2020
23. september 2020
21. oktober 2020
2. december 2020

13. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer
Preben spørgen ind til, om det er realistisk at invitere til e lille udflugt til for eksempel Ringkøbing - dette er der ikke åbnet op for endnu, men ideen er rigtig gos i forhold til det relationelle mellem borgere og Venneforeningen.

Kirsten spørger til, om der er hjemmeboende, som ikke er tilknyttet Skovbrynet eller Me-Tri  i hverdagen - som vi ikke informationsmæssigt når ud til.

Der er forslag om, at 1-2 af os fra bestyrelsen, der virtuelt klæder medarbejdere/bostøtte på til, hvad Venneforeningen er og hvordan de kan hjjælpe med at udbrede kendskabet om Venneforeningen bland den målgruppe, vi måske ikke er nået ud til. DG planlægger dette med Charlotte og Pia. Budskabet skal også være til alle personaler.
Pia og Charlotte inviteres med til møderne i denne tid, hvor vi har for tæt sparring i forhold til genåbningen og hvad der så kan lade sig gøre.

14. Evt.

15. Punkter til næste møde

16. Huskeliste/to do liste