Vedtægter for Å-Center Syds Venner

1. NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Å-Center Syds Venner.
Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.

2. FORMÅL
Foreningens formål er, med afsæt i Å-Center Syds værdier, at give borgerne og deres pårørende gode oplevelser af forskellig art.

3. VÆRDIGGRUNDLAG
Vi ønsker at være en del de aktives klub, og har fokus på, at borgerne udvikler og anvender deres ressourcer og bidrager til at skab resultater. Vores arbejde nytter, og vi sætter handling bag ordene.

4. ØKONOMI
Foreningens økonomi bygger på tilskud fra det offentlige, fonde m.m. samt indtægter fra egne aktiviteter.

5. MEDLEMMER
Som medlemmer kan optages personer, som tilslutter sig foreningens formålsparagraf, og som er aktiv inden for foreningens virksomhed. Virksomheder, organisationer m.m. kan optages som passive medlemmer. Hvis et medlem udøver skadelig virksomed, overfor foreningens formål og virksomhed, kan bestyrelsen træffe beslutning om eksklusion af medlemmet.

6. KONTINGENT
Kontingent fastsættes af bestyrelsen. Man er medlem, når kontingentet er indbetalt, og medlemsskabet opfører automatisk, hvis medlemsskabet ikke fornyes i henhold til foreningens retningslinjer.

7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverst myndighed.

Det påhviler bestyrelsen at afholde ordinær generalforsamling hvert år, inden udgangen af februar måned. Indkaldelse sker ved skriftlig henvendelse til medlemmer, og ved opslag/annoncering med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlingen ledes af én af generalforsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Afstemning sker skriftligt, hvis blot 1 medlem ønsker det.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om foreningens virke i det forløbne år.
4. Forelæggelse og godkendelse af revideret           årsrapport.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter hertil
7. Valg af revisor og suppleant hertil
8. Eventuelt

Indkomne forslag, der ønkes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

Kun medlemmer, som er til stede på generalforsamlingen kan deltage i afstemning.

Alle medlemmer, som møder op på generalforsamlingen, eller som på forhånd har givet tilsagn om at ville modtage valg, er valgbare.

Sager der sættes under afstemning på generalforsamlingen, afgøres ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kræver dog, at 2/3 dele afr de fremmødte tilslutter sig det.

8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og der skal indkaldes hertil, når mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Bestyrelsen skal senest 14 dage efter modtagelse af begæringen indkalde til den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelse hertil skal ske som anført i punkt 7, dog med mindst 8 dages varsel.

9. BESTYRELSEN
Foreningens arbejdes ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf mindst 2 medlemmer vælges blandt borgerne og mindst 1 medlem vælges blandt borgernes pårørende.
Blandt Å-Center Syds ansatte, tilknyttes 1 person som tilforordnet.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, dog det første år efter stiftelsen vælges 4 medlemmer for 2 år og 3 medlemmer vælges for 1 år.
Der vælges 1-2 suppleanter for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig herefter med formand, næstformand, kasserer samt meninge medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden findet det fornødent, eller når mindst 2 af de øvrige bestyrelesesmedlemmer kræver det.

Ved indkaldelse til bestyrelsesmøde skal dagsorden angives, og bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når et flertal inklusive formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed afgør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udfaldet.

10. ÅRSRAPPORT
I forbindelse med den ordinære generalforsamling forelægges foreningens årsrapport, der er revideret af den på generalforsamlingen valgte revisor.
Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.

11. TEGNING OG HÆFTELSE
Foreningen forpligtes ved 2 bestyrelsesmedlemmers underskrift, hvoraf den ene skal være formandens/i dennes fravær næstformanden. Kassereren kan meddeles fuldmagt til at modtage indbetalinger og afholde forpligtelser, søge midler m.v.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue.

12. VEDTÆGTSÆNDRINGER
Foreningens vedtæfter kan kun ændres på foreningens generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal foreligge skriftligt og i øvrigt opfylde bestemmelserne i vedtægternes punkt 7.

13. OPLØSNING
Til foreningens opløsning kræves 2 generalforsamlinger med mindst 1 månedes mellemrum.

Opløsning skal på den første generalforsamling vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og på den efterfølgende generalforsamling med almindelig stemmeflertal.

Hvis foreningens generalforsamling beslutter at opløse foreningen, tilfalder foreningens aktiver én eller flere efter generalforsamlingens beslutning valgt foreninger, der varetager målgruppens interesser.

Således besluttet på stiftende generalforsamling den 1. september 2017

Dirigent: Hans Laurids Pedersen, Aadum

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Forretningsorden for bestyrelsen i Å-Center Syds Venner

1. Bestyrelsens konstituering og ansvar/opgaver
Bestyrelsen konstituerer sig jf. vedtægternes §9 på  første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og meninge medlemmer.

Alle i bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og at forvalte foreningens midler til størst mulig gavn iht. til forenings formål.

Formanden og næstformanden påser, at de forhold, der kræves i lovgivning, vedtægter og forretningsorden følges.

Kassereren er ansvarlig for udarbejdelse af forreningen årsrapport jf. reglerne for regnskabsskik. Kassereren udarbejder udkast til årsrapporten, som fremlægges for bestyrelsen og revisor til godkendelse forud for generalforsamlingen. Kassereren orienterer løbende om foreningens økonomi.

2. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Ved indkaldelse til bestyrelelsmød skal dagorden angives, og bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når et flertal inklusive formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed afør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udfaldet.

Formanden eller næstformanden foranlediger indkaldelse til møder med mindst 7 dages varsel. Indkaldelsen ledsages af dagsorden med relevante bilagsmateriale. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden eller næstformanden i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse.

I særlige tilfælde kan formanden træffe beslutning om, at en sag afgøres ved skriftligt høring - eks. via mail.

Formanden eller næstformanden leder bestyrelsens møder.

Møder søges afviklet, så der tages passende hensyn til alles synspunkter og interesser, og alle får mulighed for at komme til orde.
Det tilstræbes at (vigtige) beslutninger så vidt muligt besluttes med størst muligt tilslutning i bestyrelsen, men man altid er loyal over for vedtagne beslutninger.

3. Referater
Der føres beslutningsreferater over bestyrelsens møder. Referatet godkendes af bestyrelsen på det efterfølgende møde.

4. Åbenhed
Der skal være størst mulig åbenhed om bestyrelsens arbejde.
Referater fra bestyrelsens møder, medlemsnyt og øvrige aktiviteter gøres tilgængelig på Å-Center Syds hjemmeside.

Bestyrelsen har dog tavshedspligt om medlemskab samt sponsorater, som ønsker anonymitet.

5. Tavshedspligt
Det påhviler ethvert bestyrelelsesmedlem at behandle personlige oplysninger fortroligt, dvs. at man ikke videregiver evt. fortrolige oplysninger til andre, som ikke har behov for denne viden, og som ikke selv har en tilsvarende tavshedspligt.

6. Godkendelse af forretningsorden m.m.
Forretningsorden vedtages af bestyrelsen og gennemgås for evt. justeringer på førstkommende møde efter den ordinære generalforsamling.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet i Skjern, den 24. oktober 2017.

For bestyrelsen

Preben Holm