Det sociale tilsyn

Gældende fra januar 2014 blev der i folketinget vedtaget et bredt forlig mht. nye regler indenfor tilsyn af kommunale tilbud.

Tilsynet er sat til for at sikre kvalitet, og det kan vi kun hilse velkomment.
Af Retssikkerhedslovens § 16 fremgår det, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

Denne tilsynsforpligtelse uddybes i Servicelovens § 148, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de tilbud, som kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om i forhold til den enkelte. Formålet hermed er dels at sikre, at hjælpen opfylder de formål, den er bevilget til, dels at det løbende kan overvejes, om der er behov for andre former for hjælp. Tilsynet omfatter også beboere på boformer efter Serviceloven m.v.

Det driftsorienterede tilsyn med visse sociale tilbud udføres af socialtilsynet, jf. Lov om Socialtilsyn § 4. Tilsynet omfatter tilsyn med tilbuddenes personale, bygninger og økonomi. Socialtilsyn Midt varetager opgaven med at føre driftsorienteret tilsyn i Region Midtjylland.

Link til Socialtilsyn Midt

Link til Tilbudsportalen

Tilsynsrapport 2019

I efteråret 2019 har vi haft besøg af Socialtilsyn Midt. Deres rapport samt tidligere udgaver kan læses på

Tilbudsportalen.

 

Whistleblower:

Du kan henvende dig til Socialtilsyn Midt, hvis du har oplysninger om bekymrende forhold i vores dag- og botilbud i Å-Center Syd.
I kan læse mere om den generelle whistleblowerordning hos Socialtilsyn Midt
Derudover hænger denne korte generelle information om ordningen synligt i hver af vores afdelinger.